Regulament campanie aniversara AVRA – SONIA ARGINT IONESCU

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 AVRA 1 year anniversary – Sonia Ionescu

ORGANIZATA IN PERIOADA 05 -08 Noiembrie 2018

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Organizatorul Campaniei Promoționale „AVRA 1 year anniversary” (denumită în continuare „Campania”) este societatea SC AVRA ESTETIC SRL, persoană juridică română, cu sediul în București, Str Paris nr 61A, et 1, ap 3, sect 1, înmatriculată la Registrul Comertului sub nr. J40/15993/07.12.2016, având codul unic de înregistrare RO36810130, denumită în continuare “Organizatorul“.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (în cele ce urmează “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcuta și informarea inițială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării în vigoare.

 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația română aplicabilă.

 

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania se desfășoară pe paginile oficiale de Facebook și Instagram ale persoanei publice Sonia Argint Ionescu, https://www.instagram.com/silversonia/ și https://www.facebook.com/sonia.argintionescu/

Campania va începe pe data de 05 noiembrie 2018, la ora publicării anunțului de începere a campaniei pe paginile oficiale de Instagram și Facebook ale persoanei publice Sonia Ionescu, și se va încheia pe data de 08 noiembrie, ora 23:59, denumită în continuare “Perioada desfășurării Campaniei” sau “Perioada Campaniei”. Orice Participant care nu se încadrează în acest interval de timp nu va fi luat în considerare.

Câștigătorul va fi desemnat de către Organizator în cursul zilei de 09 noiembrie 2018, prin tragere la sorți electronică, și va fi anunțat în cursul aceleiași zile, pe paginile oficiale de Facebook și Instagram ale persoanei publice Sonia Argint Ionescu: https://www.instagram.com/silversonia/ și https://www.facebook.com/sonia.argintionescu/.

Înainte de începerea Campaniei și dupa încetarea ei, înscrierea în Campanie și/sau îndeplinirea condițiilor menționate în Regulamentul Oficial nu conferă dreptul de a participa la Campanie.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/reşedinţa în România, cu vârsta de minimum 18 ani (împliniţi până la data începerii Campaniei), care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanţii”).

Nu pot participa la aceasta Campanie angajații Organizatorului, ai companiilor colaboratoare la această Campanie,  și nici rudele pana la gradul IV inclusiv ale acestora.

Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 5. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Campaniei, în oricare dintre următoarele modalități:

 

 1. în format electronic la adresa https://avrainstitute.ro/regulament-campanie-aniversara-avra-sonia-argint-ionescu
 2. în urma unei solicitări scrise, trimise la sediul Organizatorului, menționat la Sectiunea 1 de mai sus.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, fără drept de compensare. Orice modificare de acest fel va fi adusă la cunoștință Participanților cuprinzând și motivele aferente, prin aceeași modalitate ca și Regulamentul, înainte de data la care va intra în vigoare respectiva modificare, prin încheierea unui act adițional, ce va face parte integrantă din Regulament. Orice act adițional la Regulament va fi autentificat de un notar public.

Organizatorul nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea ori necunoaşterea Regulamentului și a modificărilor acestuia de către Participanți, cât timp cât acestea au fost puse la dispoziția Participanților.

Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Campaniei și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Campaniei.

Participarea la Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului.

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania se desfășoară pe paginile oficiale de Facebook si Instagram ale persoanei publice Sonia Argint Ionescu, https://www.instagram.com/silversonia/ și https://www.facebook.com/sonia.argintionescu/

 

Pentru a participa la campanie, Participanții trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele cerințe:

 • Să dețină un cont de utilizator în rețeaua Instagram (http://instagram.com) sau Facebook (https://www.facebook.com) cu nume și prenume reale;
 • Să urmăreasca pagina de Instagram AVRA Aesthetic Institute http://instagram.com/avrainstitute/ sau pagina de Facebook AVRA Aesthetic Institute https://www.facebook.com/avrainstitute/;
 • Să lase un comentariu, la anunțul de campanie postat pe pagina oficială de Instagram a persoanei publice Sonia Argint Ionescu, https://www.instagram.com/silversonia/ sau pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/sonia.argintionescu/, în care să povestească care este cea mai frumoasă și intensă experiență din ultimul an sau cel mai curajos lucru făcut.

Anunțul de campanie publicat în data de 05 noiembrie 2018, pe paginile oficiale de Facebook și Instagram ale persoanei publice Sonia Argint Ionescu este:

“Mai este doar foarte puțin până se încheie și anul acesta! Nici nu știu cum a trecut… și asta pentru că a fost mai plin decât îmi puteam imagina. Cu de toate!

Cea mai frumoasă amintire de anul acesta? Cu siguranță vacanța din ianuarie, când am schiat pentru prima dată împreună cu băieții noștri. O experiență de 10 ori mai frumoasă decât îmi puteam imagina. Datorită lor am căpătat mai mult curaj și mi-am trecut peste teama de acest sport. Le sunt recunoscătoare. Încă o dovadă că evoluăm împreună și că avem atât de multe de învățat chiar de la copiii noștri!

Pentru tine care a fost cel mai frumos moment al anului? Te invit să faci acest exercițiu și să răspunzi la întrebare.

Vei intra astfel în concursul prin care poți câștiga un Gift Card în valoare de 600 lei, pentru tratamente faciale sau corporale non-invazive, oferit de catre  @AvraInstitute, în București.

Ce trebuie să faci?
• Follow @avrainstitute
• Lasă un comentariu cu cea mai intensă experiență din ultimul an sau cel mai curajos lucru pe care l-ai făcut, până joi, 08.11.2018, orele 23:59

Regulamentul concursului poate fi găsit aici: https://avrainstitute.ro/regulament-campanie-aniversara-avra-sonia-argint-ionescu

#avrainstitute #thefutureofbeauty #avraanniversary #celebrateeachyear #noninvasivebeauty #doNOW #doer #D

Data limită de participare la Campanie este joi, 08 noiembrue 2018, ora 23:59. După această oră, niciun comentariu nu va mai fi luat in considerare pentru inscriere.      

Un utilizator al unui cont de Instagram sau Facebook se poate înscrie o singură dată în cadrul Campaniei, pe pagina de Instagram sau Facebook. În cazul în care același utilizator se înscrie de mai multe ori, doar prima înregistrare va fi considerată validă, restul înregistrărilor urmând a fi șterse de către Organizator pe perioada desfășurării Campaniei ori neluate în calcul în cazul în care la momentul extragerii același utilizator este selectat de mai multe ori.

Un Participant poate fi descalificat (prin opțiunea de ștergere a informațiilor publicate de către acesta) în orice moment al desfășurării Campaniei dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat a fi în neconcordanță cu Campania și cu Regulamentul. Înscrierea în Campanie este considerată o acceptare implicita a Regulamentului și prezumtia ca orice date cu privire la Participant sunt adevarate și corecte.

În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul va considera respectiva participare ca fiind invalidă.

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOARE PREMIILOR

În cadrul acestei Campanii Organizatorul acordă, prin tragere la sorți electronică, un premiu constând într-un “Gift Card AVRA Aesthetic Institute”, în valoare de 600 lei. Valoarea Gift Card-ului poate fi folosită pentru servicii în cadrul AVRA Aesthetic Institute, din București, Str. Paris 61 A, etaj 1. Valabilitatea Gift Card-ului este de 1 an de zile de la data în care intră în posesia câștigătorului.

Câștigătorul nu are posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiului și nici acordarea contravalorii în bani a premiului. Premiul acordat nu poate fi folosit pentru achiziționarea de produse. Câștigătorul este singurul beneficiar al premiului atribuit și nu poate ceda drepturile asupra premiului câștigat unei alte persoane.

În cazul refuzului vreunui potențial Câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui Câștigător însemnand ca respectivul Câștigător nu dorește să intre în posesia premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

Refuzul de a primi premiul trebuie să fie expres exprimat în termen de maximum 3 zile de la data la care Organizatorul l-a înștiințat pe Câştigător de câștigarea premiului. Dacă potențialul Câștigător nu-și manifestă nicio opțiune în acest termen, premiul se atribuie rezervei, dacă sunt îndeplinite și de această dată condițiile de validitate de către câştigătorul rezervă.

În cazul în care Câștigătorul premiului este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, (persoane ce nu au capacitate de exerciţiu – neincluzând minoritatea) aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului numai prin intermediul curatorului legal, incluzând semnarea de către curator a unei declarații, dacă este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură, legate de premiu și de participarea persoanei respective la Campanie.

 

SECTIUNEA 8. TRAGEREA LA SORTI SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR

Câștigătorul va fi desemnat de către Organizator în cursul zilei de 09 noiembrie, prin tragere la sorți electronică și va fi anunțat în aceeași zi, pe paginile de Instagram si Facebook ale persoanei publice  Sonia Argint Ionescu, https://www.instagram.com/silversonia/ și https://www.facebook.com/sonia.argintionescu/.

La tragerea la sorţi participă toate înscrierile valide realizate în Perioada desfășurării Campaniei.

Pentru premiu va fi extras un Câștigător și 3 rezerve. În cazul în care Câştigătorul nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile stipulate la Secțiunea 9 a Regulamentului, de mai jos, se va apela la prima rezervă, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare. Dacă se parcurge procedura pentru toate rezervele şi nu se finalizează corect validarea nici pentru ultima rezervă, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta rămânând în posesia Organizatorului.

Numele si prenumele câştigătorului validat și premiul câştigat va fi publicat la data validării câştigătorului, printr-un comentariu la postarea destinata anuntarii castigatorului pe paginile persoanei publice Sonia Argint Ionescu, https://www.instagram.com/silversonia/ și https://www.facebook.com/sonia.argintionescu/.

 

SECTIUNEA 9. ANUNTAREA SI VALIDAREA CASTIGATORILOR. ACORDAREA PREMIILOR

Anunțarea câștigătorului

Anunțarea câştigatorului se va face în data de 09 noiembrie 2018,  pana la ora 23:59, printr-un mesaj care se va afișa pe paginile persoanei publice Sonia Argint Ionescu, https://www.instagram.com/silversonia/ și https://www.facebook.com/sonia.argintionescu/. Caștigătorul va fi informat în legătura cu premiul câştigat şi procedura de validare.

Validarea câștigătorului

Câștigătorul va avea la dispozitie 3 zile lucrătoare să furnizeze Organizatorului următoarele informatii, pentru a  validare: numele complet, vârsta, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, prin intermediul unui mesaj direct pe paginile persoanei publice Sonia Argint Ionescu, https://www.instagram.com/silversonia/ și https://www.facebook.com/sonia.argintionescu/.

Validarea câștigatorului se va face de către Organizator. Copia buletinului/cărţii de identitate este necesară pentru îndeplinirea formalităţilor legale impuse de Codul Fiscal cu privire la plata impozitelor veniturilor câştigate din premii.

Procedura de validare a rezervelor este aceeaşi cu procedura de validare a Câstigatorului. În cazul în care Câştigătorul nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile prezentului Regulament, se va apela la prima rezervă a Câştigătorului respectiv, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare.  Dacă se parcurge procedura pentru toate rezervele şi nu se finalizează corect validarea nici pentru ultima rezervă, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta rămânând în posesia Organizatorului.

Acordarea premiilor

Premiul este acordat Câștigătorului de către Organizator.

Câștigătorul își poate ridica premiul, în termen de maximum 30 de zile de la validare, de luni până vineri între orele 10:00-18:00 de la sediul SC AVRA ESTETIC SRL, Str Paris nr 61A, et 1, ap 3, sect 1, București. Premiul va fi înmânat numai în baza unui act de identitate, semnându-se un proces verbal de predare-primire a premiului ce va cuprinde pe lângă datele de identificare ale câştigătorului, premiul câştigat, o declaraţie pe proprie răspundere a Câştigătorului, în sensul că îndeplineşte condiţiile de participare impuse de Regulament, data predării premiului şi semnătura acestuia.

La solicitarea Câștigătorului, premiul va fi expediat prin curier la adresa din cartea de identitate, sau alta adresa specificata de catre Câștigător în momentul anunţării lui. Expedierea premiului se va realiza în maximum 30 de zile lucrătoare de la data validării Câștigătorului și comunicării adresei de expediție, nota de livrare ținând loc de process verbal predare-primire

Participantul la Campanie, desemnat Câștigător în urma tragerii la sorți, care refuză sau care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de Regulament pierde în mod automat calitatea de Câştigător şi nu poate intra în posesia premiului.

În cazul în care, în baza prevederilor prezentului Regulament, premiul nu se poate acorda, acesta va rămâne la dispoziția Organizatorului, care poate dispune de el cum consideră de cuviință.

 

SECTIUNEA 10. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

Participantul răspunde personal pentru orice consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor comentarii sau imagini inadecvate sau fără drepturi de autor pe rețelele Facebook.com sau Instagram.

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obligă să calculeze, sa rețină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigător prin primirea Premiului Campaniei, în conformitate cu dispoziţiile Codului Fiscal legea 227/ 2015 cu modificările în vigoare.

Organizatorul nu va avea nici o răspundere faţă de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către participant în legătură cu această Campanie.

SECTIUNEA 12. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

Organizatorul Campaniei va acorda premiul unuia dintre Participanţii care au luat parte la Campanie, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Organizatorul se obligă sa calculeze, să rețina și să vireze impozitul (taxele fiscale) aferent veniturilor obținute de către Câstigator din premiul Campaniei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal.

În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.

Eventualele contestații pot fi transmise către Organizator in termen de doua zile lucrătoare din momentul anunțării câștigătorului pe adresa de e-mail contact@avrainstitute.ro. Orice contestații sosite dupa această dată nu vor fi luate în considerare. Organizatorul va raspunde acestor contestaţii în termen de maximum două zile lucratoare de la primirea acestora.

În cazul în care Organizatorul constată că un Câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legătură cu aceasta.

Organizatorul nu are nici o obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii.

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

 1. Imposibilitatea Câştigătorului de a intra în posesia premiului dorit;
 2. Reclamațiile referitoare la premiul caștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare – primire nu vor fi luate în considerare de către Organizator;
 3. Situațiile în care anumite persoane înscrise în Campanie sunt în incapacitate de a participa parțial sau integral, la Campanie, dacă aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica şi monitoriza modul în care se desfăşoară înscrierile în Campanie. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, înscrierile respective vor fi anulate.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude definitiv orice persoană participantă în Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei.

Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intenţie de influenţare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea din Campanie. Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privinta Câştigătorului, precum şi a calendarului extragerii sau a altor schimbari legate de implementarea acesteia.

 

SECTIUNEA 13. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin înscrierea la Campanie, Participanții sunt de acord cu prevederile Regulamentului și sunt de acord că, în cazul în care vor căștiga, numele și localitatea de reședință să fie facute publice și folosite în scopuri publicitare, fară alte obligații sau plăți.

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecția datelor personale ale Participanților stocate pe durata Campaniei și ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Campanie și să le utilizeze conform legislatiei în vigoare.

Participantilor le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date și în special cele cu privire la:

 1. dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator;
 2. dreptul de opoziție potrivit caruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive intemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrari, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;
 3. dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit:
 4. dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a caror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 5. dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
 6. realizarea notificării către terțe persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat fată de interesul legitim care ar putea fi lezat.

 

SECȚIUNEA 14. ÎNCETAREA/ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI

Campania poate înceta înainte de termen, în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră sau caz fortuit, în acceptiunea art. 1351 si 1352 din Codul Civil.

Campania mai poate înceta înainte de implinirea perioadei stabilite, ori poate fi suspendată oricând în baza liberei deciziii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație.

Dacă un eveniment de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1082 si 1083 Codul Civil. În cazul în care invocă forța majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenta acestuia Participantilor la Campanie, în termen de maxim 10 (zece) zile lucratoare de la aparitia cazului de forţă majoră.

SECTIUNEA 15. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanţii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care orice Participant are de semnalat un incident în legatura cu desfășurarea Campaniei, înainte de orice acțiune în justiție sau procedura contencioasa în fata oricărei autorități publice, acesta se va adresa Organizatorului cu o sesizare/reclamație în acest sens, în formă scrisa. Organizatorul, care este răspunzatoar de implementarea Campaniei,  va formula un răspuns scris la sesizarea/reclamația înaintata în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea sesizării/reclamției.

În cazul în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente material de la sediul Organizatorului.

Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului în termen de maxim 2 zile de la data încetarii Campaniei. După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamație.

SECTIUNEA 16. CLAUZE FINALE

Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale şi aplicabile tuturor Participanţilor.

În cazul neacordarii, premiul neacordat va rămâne în posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Campaniei.

S.C. AVRA ESTETIC SRL,

Reprezentata prin Marios Skouras Stravoravdis